HET ONAFHANKELIJKE INSTITUUT VAN NL!          GRATIS PERSOONLIJKE BIJSTAND                          BIJ U IN DE BUURT

 

ALLE ONDERDELEN DIE ALS LETSELSCHADE TE CLAIMEN ZIJN 


1) VERLIES AAN VERDIENVERMOGEN (VAV)

Het gaat bij verlies aan verdienvermogen om het verlies van de capaciteit om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. het gaat dan hierbij niet uitsluitend om het werk, dat de betrokkene ten tijde van het ongeval verrichtte, maar om het verdienvermogen in het algemeen. het wordt als regel aangeduid met 'verlies aan verdienvermogen' of 'verlies aan arbeidscapaciteit'. de term inkomstenderving is minder juist, omdat men ook inkomsten kan derven buiten de situatie dat sprake is van het verlies van het vermogen om te werken.

Het berekenen van deze schade is niet eenvoudig. er zijn  speciale rekenbureaus die een rekenrapport (actuariële berekening) kunnen opstellen - meestal in opdracht van een letselschadebureau of een letselschade advocaat - waarin wordt berekend hoe hoog het verlies van verdienvermogen van het slachtoffer is. er wordt daarbij mede rekening gehouden met verschillende factoren zoals sterftecorrectie,pensioen, recht op promotie en loonsverhoging etc. ook de pensioenschade en een eventuele studievertraging van langer dan een jaar moeten worden meegewogen.

Nu veel rekenbureaus bij de berekening van het verlies aan verdienvermogen al rekening houden met zowel positieve factoren - zoals kans op promotie en loonsverhoging - als negatieve factoren - kans op eerder overlijden of faillissement van de werkgever - is aan de eisen uit de jurisprudentie van de hoge raad in vehof/helvetia en van sas/interpolis al voldaan.

Aan het bewijs van het verlies aan verdienvermogen mogen volgens de jurisprudentie van de hoge raad niet al te hoge eisen worden gesteld, zoals bleek uit het arrest vehof/helvetia (hr 15-05-1998, nj 1998, 624). daarna heeft de hoge raad in het arrest van sas/interpolis (hr 14-01-2000, nj 2000, 437) al beslist, dat deze in de toekomst te lijden schadepost moet worden berekend na afweging van de goede en kwade kansen.

2) KOSTEN HUISHOUDELIJKE HULP

Door het letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen, zal hij/zij wellicht hulp moeten inschakelen bij het verrichten van de huishoudelijke werkzaamheden.
de hoge raad heeft in het arrest LOSSER/KRUIDHOF (nj 1999, 564) (het arrest 'johanna kruidhof') beslist dat een slachtoffer ook vermogensschade lijdt indien de voor hem of haar noodzakelijke hulpverlening niet wordt uitbesteed aan professionele hulpverleners maar aan familieleden, in dit arrest de ouders van johanna kruidhof.
voor de vraag of deze schade voor vergoeding in aanmerking komt, achtte de hoge raad de omstandigheden van het geval beslissend. daarvoor zijn tenminste van belang:
de hulpbehoevendheid van het slachtoffer, de wijze waarop het familielid (de familieleden) zijn/haar (hun) vrije tijd hebben besteed aan het helpen van het slachtoffer, of het een redelijke beslissing van het familielid (de familieleden) was om het slachtoffer te helpen en de aannemelijkheid dat het slachtoffer anders professionele hulp tegen betaling had ingeschakeld als zijn/haar familielid (familieleden) niet bereid of niet in staat waren de vereiste hulp te bieden.
uit het arrest van de hoge raad in de zaak krüter-van de pol/wilton-feijenoord (hr 06-06-2003, nj 2003, 504) blijkt dat de rechtsregel uit het eerdergenoemde arrest losser/kruidhof ook analoog van toepassing is op andere familieleden zoals een echtgenoot of echtgenote.
de schadepost van huishoudelijke hulp komt dus niet alleen voor vergoeding in aanmerking als het letselschadeslachtoffer professionele (thuis)hulp heeft. ook maakt het niet uit, dat de professionele (thuis)hulp geen kosten in rekening brengt of geen kosten in rekening kan brengen, wat de hoge raad besliste in het arrest van 5 december 2008 (ljn-nummer: be9998).

3) KOSTEN ZELFREDZAAMHEID

Hieronder vallen de hulp en ondersteuning voor persoonlijke verzorging zoals wassen, aankleden e.d. maar ook oppas, tijd besteed aan vervoer en ondersteuningvan het slachtoffer  

4) ZIEKTEKOSTEN (BIJV. DE KOSTEN VAN VERPLEGING EN/OF OPNAME IN ZIEKENHUIS, HULPMIDDELEN, MEDICATIE, BEHANDELINGEN 

Door een ongeval kan het slachtoffer in het ZIEKENHUIS belanden of zal het slachtoffer verpleging nodig hebben. de kosten hiervan kunnen eveneens verhaald worden op de aansprakelijke partij.

5) KOSTEN BUITENGERECHTELIJKE RECHTSBIJSTAND

Deze kosten komen op grond van art. 6:96 bw voor vergoeding in aanmerking door het slachtoffer. het gaat dan om kosten die het slachtoffer heeft gemaakt om buiten rechte vergoeding van zijn letselschade proberen te vorderen van de tegenpartij. als het slachtoffer hiertoe een letselschadebureau of een letselschadeadvocaat heeft ingeschakeld, komen de kosten hiervan voor rekening van de tegenpartij en zijn ze totdat ze zijn voldaan, nog schade van het slachtoffer. er gelden wel een tweetal voorwaarden: het moet redelijk zijn dat de kosten zijn gemaakt (was het terecht dat het slachtoffer een bureau of advocaat inschakelde) en ook de hoogte van de kosten moet redelijk zijn. dit wordt de 'dubbele redelijkheidstoets' genoemd en is eveneens gebaseerd op art. 6:96 bw.

Sinds het arrest drenth van de hoge raad van 3 april 1987 (nj 1988, 275) is het mogelijk dat de buitengerechtelijke kosten, gemaakt voor de bepaling van de aansprakelijkheid en het schadebedrag, worden verhaald op de veroorzaker van het ongeluk. een rechtsoverweging uit dit arrest luidt: "wie ten gevolge van een ander onrechtmatige schade lijdt, zal bij het vaststellen en begroten daarvan, alsmede bij zijn pogingen in der minne vergoeding te krijgen niet zelden behoefte hebben zich, gezien de moeilijke feiten en juridische vragen die zich daarbij kunnen voortdoen, door een of meer deskundigen te doen bijstaan, vooral als ook aan de zijde van de aansprakelijke deskundigen optreden. voor zover de benadeelde in de gegeven omstandigheden redelijk handelde door zich van deskundige bijstand te voorzien, behoort de aansprakelijke de daaraan verbonden kosten, voor zover deze redelijk zijn, te dragen, want het is zijn onrechtmatige daad die tot het maken daarvan heeft geleid…."

Deze uitspraak was bijna 5 jaren vóór de invoering van het nieuw burgerlijk wetboek per 1 januari 1992 en liep toen al vooruit op art. 6:96 bw.

6) SMARTENGELD OF IMMATERIELE SCHADE 

SMARTENGELD wordt gevorderd wegens gederfde levensvreugde en bij psychische schade zoals PTSS of een BURN-OUT wegens 'aantasting in de persoon'.indien een letselschadetraject lang duurt vanwege een niet-welwillende houding van de wederpartij, kan het smartengeldbedrag dat het slachtoffer kan vorderen, hoger uitvallen. verder is de hoogte van het smartengeld afhankelijk van de ernst van de verwondingen. 

SMARTENGELD - MEER INFORMATIE>> KLIK HIER

7) VERLIES VAN ZELFWERKZAAMHEID

het letselschadeslachtoffer kan zich door zijn/haar letsel niet meer zelf redden en bepaalde klussen in en om het huis niet meer verrichten. de LETSELSCHADERAAD, heeft een richtlijn opgesteld om deze schadepost te berekenen en dit gaat volgens formules uit die richtlijn, afhankelijk van de woonsituatie van het letselschadeslachtoffer en de mate van onderhoud die de woning vergt.

Als het slachtoffer bijvoorbeeld zelf zijn auto repareerde en dat als gevolg van het letsel niet meer kan dan kan het redelijke uurtarief van een door een garage uitgevoerde reparatie worden vergoed als schade

8) AANPASSING WOONOMGEVING, AUTO ETC.

Noodzakelijke aanpassingen (verbouwingen) aan woonomgeving kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen om gedekt te worden

9) REIS-, TELEFOON-, EN PORTIKOSTEN

De reiskosten in verband met het bezoek aan behandelend artsen, of andere reiskosten welke normaal niet gemaakt zouden zijn kunnen voor vergoeding in aanmerking komen als ze in verband staan tot het opgelopen letsel. o

10) OVERIGE SCHADEPOSTEN

Andere schadeposten zoals aangepast vervoer, de kosten van een aanpassing aan de woning,  kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. In feite kunnen bijna alle kosten welke als het gevolg van het letsel gemaakt zijn en welke anders niet gemaakt zouden zijn voor vergoeding in aanmerking komen.

11) WETTELIJKE RENTE (ART. 6:119 BW)

In geval van een verplichting tot schadevergoeding op grond van een ONRECHTMATIGE DAAD is de WETTELIJKE RENTE zonder ingebrekestelling verschuldigd.

de hoofdregel is dat wettelijke rente verschuldigd is ongeacht de grondslag voor de niet tijdig nagekomen verbintenis tot betaling van een geldsom. meestal zal de grondslag een onrechtmatige daad zijn.

vanaf het moment van het ongeval, dat de benadeelde daardoor schade lijdt of zal lijden in zijn vermogen, heeft de benadeelde een opeisbare vordering op de aansprakelijke partij en kan totdat partijen het eens kunnen worden met de slotverrekening, over het nog openstaande bedrag tevens de wettelijke rente opeisen.

de wettelijk rente is een vooraf door de wet vastgestelde vergoeding voor een te late betaling of voor een nog openstaande vordering uit de schadesom. de hoogte van de wettelijke rente wordt middels een ALGEMENE MAATREGEL VAN BESTUUR (a.m.v.b.) vastgesteld.

tot 1 JANUARI 1992 moest de wettelijke rente nog verplicht worden aangezegd, maar met invoering van het nieuwe BURGERLIJK WETBOEK is de verplichting van wettelijke rente wettelijk vastgelegd.

12) ECONOMISCHE KWETSBAARHEID

Hierbij is de vraag aan de orde in welke mate het slachtoffer schade derft doordat hij tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt is geweest. zit hij in de WIA/ZIEKTEWET? wat is de invloed van de duur van de revalidatie alsmede de huidige situatie op het carrièrepad c.q. de promotiekansen? wat is de kans voor het slachtoffer om hier nadelige gevolgen van te ondervinden indien hij elders solliciteert?

dit wordt dus uitgedrukt in ECONOMISCHE KWETSBAARHEID (ek). als de aansprakelijkheidsverzekeraar de volledige post 'verlies arbeidsvermogen' (v.a.v.) betaalt, kan er geen sprake meer zijn van economische kwetsbaarheid.

van economische kwetsbaarheid is ook vaak sprake als een letselschadeslachtoffer na het ongeval alsnog carrière of promotie maakt met een verhoging van het inkomen tot gevolg. de vraag is dan in hoeverre het slachtoffer deze 'beter betaalde baan' volhoudt (vanwege het letsel) en het slachtoffer is op die manier nog steeds economisch kwetsbaar.

HET REKENRAPPORT

In een rekenrapport (actuariële berekening) staat de berekening van het verlies aan arbeidsvermogen (v.a.v.) en PENSIOENSCHADE. in het eerdere letselschadetraject is vastgesteld dat je deze schade hebt geleden en in de toekomst nog zal lijden ten gevolge van het ongeval.

Het verlies aan arbeidsvermogen wordt in het rekenrapport berekend door een vergelijking te maken met de huidige inkomenssituatie na het ongeval en de hypothetische situatie waarin het ongeval niet had plaatsgevonden (het inkomen zonder ongeval).

Bij het inkomen zonder ongeval worden ook berichten van de werkgever over de eventuele carrièrekansen van het letselschadeslachtoffer berekend. hierbij wordt gevraagd wat het slachtoffer had kunnen verdienen als het ongeval niet had plaatsgevonden.

Ook kan de rekenmeester opdracht krijgen tot het mee laten rekenen van andere variabelen gedurende een bepaalde looptijd. denk hierbij aan huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid.

Een rekenrapport is werk voor specialisten en kost nogal behoorlijk wat geld. het opstellen ervan dient dan ook alleen te gebeuren in zaken met een omvangrijke schade omdat anders de tegenpartij (verzekeraar) hoogstwaarschijnlijk de kosten ervan niet zal willen betalen.

Het is verstandig om zo'n rekenrapport te laten opstellen omdat er vaak bij de verzekeraar discussie ontstaat over de omvang van de schade en de schadepost 'verlies aan arbeidsvermogen' (v.a.v.) meestal de hoogste schadepost van de totale vordering is.

Hoewel volgens vaste jurisprudentie sinds de arresten vehof/helvetia (hoge raad 15 mei 1998, nj 1998, 624) en van sas/interpolis (hoge raad 14 januari 2000, nj 2000, 437) niet al te hoge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs van het hypothetische inkomen (zonder ongeval), verdient het toch aanbeveling dit inkomen te laten berekenen. een rekenrapport maakt op die manier een groot deel van de schade inzichtelijk.

Ook wordt het aanbevolen dit door een rekenmeester te laten doen, waarvan beide partijen akkoord zijn met zijn inschakeling. dit voorkomt eventuele discussies achteraf over de objectiviteit en betrouwbaarheid van de ingeschakelde rekenmeester.

In het rekenrapport worden geen uitspraken gedaan over de causaliteit, noch over het medisch dossier en ook niet over de juridische aspecten van de letselschadezaak.

Er is regelmatig discussie tussen belangenbehartigers en verzekeraars over een aantal actuariële aspecten, zoals de rekenrente, de welvaartscorrectie, de kapitalisatiedatum/peildatum en de herbeleggingsfictie.

GRATIS persoonlijk advies

WIJ ZULLEN Z.S.M. CONTACT MET U OPNEMEN

GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND

Bent u een slachtoffer met letsel door de schuld van een ander?  Zoekt u een zeer ervaren, onafhankelijke,  betrouwbare en begripvolle letselschadespecialist of letselschade-advocaat, die u juridisch kan bijstaan en uw schade succesvol kan claimen? kiezen voor het onafhankelijke Nederlands Letselschade Bureau® betekent een garantie voor succes.

BEL ONS NU VOOR GRATIS ADVIES: 

T. 0800 - 2200200

ALLES WAT U ZOEKT OVER LETSELSCHADE!

LEES VERDER EN VIND EEN SCHAT AAN INFORMATIE:

wat nu te doen? kan ik schade claimen? stappenplan - adressen organisaties - juridische zaken - jurisprudentie - soorten schade - berekeningen schade hoogte schade vergoedingen - rekenrapporten - hoogte smartengeld - waar op letten? second opinion - eisen belangenbehartiger - technische informatie - medische informatie - ervaringen - medische fouten - beroepsziekte verkeersongevallen - praktijkverhalen na ongeval - goma - blg - rechtszaak etc.

PERSOONLIJKE INTERESSE

wij zijn niet alleen experts in het verhalen van uw schade en het verlenen van juridische bijstand. onze medewerkers hebben interesse in u, wat u heeft meegemaakt en hebben oog en begrip voor de impact van de betreffende gebeurtenis en uw letsel op uw leven.


deel uw verhaal en ervaring met ons en andere slachtoffers:

WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN UW ERVARINGEN EN MENINGEN OP O.A. DE VOLGENDE TERREINEN:- uw ongeval, letsel en gevolgen

- letselschade afhandeling en begeleiding 

- slachtoffer hulp

- verzekeraars en tegenpartij

- praktijkverhalen

- medische specialisten

- medische fouten, beroepsziekten

- juridische procedure

- hoogte schadevergoeding en voorschotten

 

klik hier om uw ervaring, verhaal of mening te delen

(u kunt zelf aangeven hoe en met wie u het wel of niet wilt delen)

because we care

CONTACT

BEL VOOR GRATIS ADVIES

T. 0800-2200200

>>VESTIGINGEN

WIE IS HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU


Het Nederlands letselschade bureau is het onafhankelijke bureau voor letselschade-slachtoffers in nederland. Wij zijn regionaal aanwezig (zie hier onze kantoorlocaties) om door heel nederland de belangen te behartigen van  letselschade-slachtoffers door een verkeersongevalarbeidsongeval, een medische misserberoepsziekte of andere ongeval. Onze letselschadespecialisten bezoeken u graag thuis voor gratis advies. wilt u gratis onafhankelijk advies? Klik op de contactbutton.

HOE WERKEN WIJ?

Het nederlands letselschade bureau werkt volgens strikte richtlijnen en houdt zich aan alle wettelijke normen en eisen. Bovendien brengen wij u geen enkele kosten in rekening voor onze schaderegeling en juridische bijstand.

Kiezen voor het onafhankelijke nederlands letselschade bureau® betekent een garantie voor de volgende zaken: 

  V  VOLLEDIG ONAFHANKELIJKE EXPERTISE

  v  WIJ WERKEN ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS, NOOIT VOOR VERZEKERAARS

  v  volledig gratis dienstverlening 

  v  betrouwbaar, begripvol & persoonlijk

  v  ervaring, kennis & kunde

  v  wij gaan voor de hoogste schadevergoeding

  v  snelle afhandeling en voorschotten

  v  transparantie, inzage dossier, snel contact

  v  pitbull mentaliteit, we laten niet meer los

  v  uw krachtige partij tegen machtige tegenparty

 

1) Lees hier meer over het schaderegelingsproces

2)Lees hier hoe wij gratis kunnen werken

3) Lees hier meer over de wettelijke richtlijnen, normen en procedures waaraan wij ons dienen te houden.

Nieuwsbrief?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van letselschade? Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief

SECOND OPINION?

Zou u graag een vrijblijvende second opinion willen over uw lopende letselschadezaak?  

klik hier voor contact

nederlands letselschadebureau:  0800 - 2200200   info@anlb.nl