HET ONAFHANKELIJKE INSTITUUT VAN NL!    GRATIS PERSOONLIJKE BIJSTAND  -   BIJ U IN DE BUURT

STAPPENPLAN - SCHADEREGELINGSPROCES 

LETSELSCHADEREGELING

als u letselschade heeft opgelopen, dan zult u in het algemeen een aantal stappen moeten doorlopen om deze schade uiteindelijk zoveel mogelijk vergoed te krijgen. op hoofdlijnen krijgt u meestal te maken met de volgende onderwerpen:

AL DEZE STAPPEN KUNNEN WIJ OVER HET ALGEMEEN KOSTELOOS VOOR U UITVOEREN AANGEZIEN DE TEGENPARTIJ WETTELIJK VERPLICHT IS OOK ONZE KOSTEN BOVENOP UW VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING TE BETALEN.

1.INFORMATIE EN ONDERZOEK - 

GRATIS EERSTE ADVIES

er zal moeten worden vastgesteld wie er uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de door u opgelopen 
schade? is de tegenpartij verzekerd? erkent de 
tegenpartij de aansprakelijkheid vrijwillig of wordt u 
gedwongen om hierover te procederen?

als eerste stap, zult u behoefte hebben aan informatie. de meeste slachtoffers zitten voelen zich vaak onzeker en verward. bovendien ligt hun leven vaak volledig overhoop. ze zitten met veel vragen over het ongeval en de schade die ze daardoor geleden hebben. wat is letselschade precies? kan ik een schadevergoeding claimen en hoe kan ik dat? wat zijn de kosten van juridische bijstand? hoe groot is de kans een claim toegekend te krijgen. welke schades kunt u claimen. heeft u recht op smartengeld en zo ja hoe veel. 

vooral deze vragen kunt u bij het nederlands letselschade bureau terecht. onze specialisten zullen u een eerste vrijblijvende en kosteloos advies geven. dit kan telefonisch via t. 0800 - 2200200 of door het contactformulier op onze site in te vullen.

u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld door een letselschadespecialist.

2. INTAKEGESPREK MET SPECIALISTEN

als uit het kosteloze advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding, zullen we in de meeste gevallen een afspraak maken voor een gratis intake gesprek. over het algemeen vindt dit gesprek bij het slachtoffer thuis plaats. gedragscodes geven  aan dat het maatschappelijk als wenselijk wordt gezien om met slachtoffers in hun vertrouwde omgeving te spreken over het ongeval, de gevolgen en de schade. 

de betreffende letselschadespecialist zal aan de hand van de zaken die in dit gesprek naar voren komen de haalbaarheid van de claim proberen te beoordelen en tevens de strategie van de zaak bepalen. ook kunnen er alvast stukken opgevraagd worden, zoals nota's e.d. zodat zodra er aansprakelijkheid erkend is direct een verzoek om voorschotten gevraagd kan worden

3. OPVRAGEN BELANGRIJKE GEGEVENS

wij zullen de relevante gegevens opvragen waarmee de oorzaak van de schade kan worden achterhaald, maar ook het letsel kan worden beoordeeld. denk hierbij aan gegevens van de politie, medische gegevens m.b.t. de gevolgen van het ongeval, maar ook het laten uitvoeren van een eventueel toedrachtsonderzoek of het inschakelen van getuigendeskundigen, arbeidsdeskundigen e.d.

soms is het nodig dat we contact opnemen met het uwv of werkgever. alles gaat altijd in overleg met het slachtoffer.

4. HET AANSPRAKELIJK STELLEN TEGENPARTIJ 


5. HET VASTSTELLEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

er zal moeten worden vastgesteld wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor de door u opgelopen schade? is de tegenpartij verzekerd? erkent de tegenpartij de aansprakelijkheid vrijwillig of wordt u gedwongen om hierover te procederen? 

6. HET VASTSTELLEN HOOGTE VAN DE SCHADE

is de schade eenvoudig vast te stellen? vaak betreft het een complex proces. hoe stelt de tegenpartij zich hierbij op? is de inschakeling van medische deskundigen noodzakelijk? moeten er actuariële berekeningen gemaakt te worden?

HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU werkt MET ONAFHANKELIJKE MEDISCH ADVISEURS EN ACCOUNTANTS DIE ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS WERKEN EN NIET VOOR VERZEKERAARS. VAAK BETREFFEN HET deskundigen DIE OOK BEVOEGD ZIJN ALS RECHTBANKDESKUNDIGE.

 

7. ONDERHANDELINGEN 

in veel letselschadezaken wordt uiteindelijk onderhandeld over de omvang van de schade en de vergoeding die moet worden betaald. u kunt zich voorstellen dat de veelal machtige verzekeraar van de tegenpartij niet gebaat is bij een hoge vergoeding.  regelmatig moet hierover een keiharde onderhandeling gevoerd worden en gedreigd worden met een procedure. een getroffen regeling wordt over het algemeen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

8. SOMS PROCEDEREN

als u er uiteindelijk met de tegenpartij niet uitkomt, kan een gerechtelijke procedure wel eens onvermijdelijk zijn. in circa 5% van alle nederlands letselschadeclaims wordt er daadwerkelijk geprocedeerd. het nederlands letselschade bureau staat u ook in dit proces met raad en daad bij. 
het gehele letselschadeproces is ingewikkeld en u doet er verstandig aan om een belangenbehartiger in de arm te nemen die gespecialiseerd is in dit rechtsgebied.
een dergelijke specialisatie is belangrijk: letselschades regelen is een vak apart waarbij veel specifieke kennis en specifieke vaardigheden komen kijken. niet alleen is een grondige juridische ‘up- to date'-kennis vereist, ook moet de belangenbehartiger over goede onderhandelingskwaliteiten beschikken. daarnaast is het van belang dat hij de vaart in de zaak houdt en u goed informeert over de stand van zaken en de te nemen stappen.
helaas zijn er veel malafide letselschadebureaus. neem daarom voordat u een beslissing neemt inzake een belangenbehartiger voor uw letselschadeclaim contact op met het nederlands letselschade bureau, het officiële letselschade instituut en platform in nederland. wij kunnen u volledig gratis bijstand verlenen met de kwaliteit, deskundigheid, service en transparantie die uw zaak verdient.

9. FINALISERING. OPSTELLEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

als er een medische eindtoestand is bereikt kan de zaak worden afgerond waardoor "het boek gesloten kan worden". de definitieve schadevergoeding zal dan zijn vastgesteld en onder inhouding van reeds betaalde voorschotten worden overgemaakt, waarna er een einde is gekomen aan het directe schaderegelingsproces.

 

10. NAZORG

het nederlands letselschade  bureau staat ook klaar voor nazorg van het letselschadeslachtoffer. 
hoe kan er het beste met de schadevergoeding worden omgegaan. dient er een bijvoorbeeld een lijfrente aangekocht te worden.  hoe staat het met de fiscale consequenties. vaak zit het slachtoffer nog steeds jet de lichamelijke en psychische gevolgen van het ongeval of de gebeurtenis. ook daar proberen we behulpzaam bij te zijn.

DE DUUR VAN HET SCHADEREGELINGSPROCES

het regelen van een schade kan helaas wel eens lang duren, maar er kan door uw belangenbehartiger ook veel aan worden gedaan dit te verkorten.

de indruk leeft dat verzekeraars claims per definitie afhouden en het schaderegelingsproces onnodig vertragen om slachtoffers te ontmoedigen hun claim door te zetten. die indruk is t. steeds meer verzekeraars proberen letselschades constructief en voortvarend te behandelen. dat is ook in hun belang. een langdurig en uitgebreid schaderegelingsproces kost de verzekeraar uiteindelijk veel geld.

bovendien moeten verzekeraars bekende maar nog niet afgewikkelde schades reserveren in de vorm van een schatting van de omvang. deze schadereserve vormt een boekhoudkundige post die zij het liefst zo laag mogelijk houden. 

een belangrijke reden dat het regelingsproces lang kan duren is dat het zoveel stappen kent. alles draait om informatie, zowel medisch als feitelijk. het vergaren van die informatie kost tijd. een andere bron van vertraging is die van het letsel zelf. het kan soms eenvoudigweg te vroeg zijn om een schade definitief te regelen. dit is het geval als nog geen medische eindtoestand is bereikt, dat wil zeggen als nog niet duidelijk is welke kant het herstelproces opgaat.

uw belangenbehartiger moet uw zaak voortvarend behandelen. daarnaast is het in uw belang om al vast voorschotten te ontvangen. het helpt als u zelf voortvarend bent in het aanleveren van informatie die belangrijk is voor de beoordeling van uw zaak.

hoe werken wij?

het nederlands letselschade bureau werkt volgens strikte richtlijnen en houdt zich aan alle wettelijke normen en eisen. bovendien brengen wij u geen enkele kosten in rekening voor onze schaderegeling en juridische bijstand.

kiezen voor het onafhankelijke nederlands letselschade bureau® betekent een garantie voor de volgende zaken:

  v    volledig onafhankelijke expertise

  v    volledig gratis dienstverlening

  v    wij werken alleen voor slachtoffers en nooit voor

        verzekeraars 

  v    betrouwbaar, begripvol & persoonlijk

  v    ervaring, kennis & kunde

  v    wij gaan voor de hoogste schadevergoeding

  v    snelle afhandeling en voorschotten

  v    transparantie, inzage dossier, snel contact

  v    pitbull mentaliteit, we laten niet meer los

  v    uw krachtige partij tegen machtige tegenparty

1) lees hier meer over het schaderegelingsproces

2) lees hier hoe wij gratis kunnen werken

3)  lees hier meer over de wettelijke richtlijnen, normen en procedures waaraan wij ons dienen te houden.

GRATIS persoonlijk advies

WIJ ZULLEN Z.S.M. CONTACT MET U OPNEMEN

PERSOONLIJKE INTERESSE


WIJ ZIJN NIET ALLEEN EXPERTS IN HET VERHALEN VAN UW SCHADE EN HET VERLENEN VAN JURIDISCHE BIJSTAND. ONZE MEDEWERKERS HEBBEN INTERESSE IN U, WAT U HEEFT MEEGEMAAKT EN HEBBEN OOG EN BEGRIP VOOR DE IMPACT VAN DE BETREFFENDE GEBEURTENIS EN UW LETSEL OP UW LEVEN.


BECAUSE WE CARE

deel uw verhaal en ervaring met ons en andere slachtoffers:

WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN UW ERVARINGEN EN MENINGEN OP O.A. DE VOLGENDE TERREINEN:


- praktijkverhalen

- uw ongeval, letsel, pijn, beperkingen en gevolgen

- letselschade afhandeling en begeleiding 

- slachtoffer hulp

- reacties, argumenten (on)begrip verzekeraars/tegenpartij

- medische specialisten, behandelingen

- medische fouten, beroepsziekten, bedrijfsingevallen

- juridische procedure

- hoogte schadevergoeding en voorschotten

 

klik hier om uw ervaring, verhaal of mening anoniem te delen


CONTACT

BEL VOOR GRATIS ADVIES

TEL. 0800-2200200

>>VESTIGINGEN

WIE IS HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU


Het Nederlands letselschade bureau is het onafhankelijke bureau voor letselschade-slachtoffers in nederland. wij zijn regionaal aanwezig (zie hier onze kantoorlocaties) om door heel nederland de belangen te behartigen van  letselschade-slachtoffers door een verkeersongevalarbeidsongeval, een medische misserberoepsziekte of andere ongeval. onze letselschadespecialisten bezoeken u graag thuis voor gratis advies. wilt u gratis onafhankelijk advies? klik op de contactbutton.

HOE WERKEN WIJ?

het nederlands letselschade bureau werkt volgens strikte richtlijnen en houdt zich aan alle wettelijke normen en eisen. bovendien brengen wij u geen enkele kosten in rekening voor onze schaderegeling en juridische bijstand.

kiezen voor het onafhankelijke nederlands letselschade bureau® betekent een garantie voor de volgende zaken: 

  V  VOLLEDIG ONAFHANKELIJKE EXPERTISE

  V  WIJ WERKEN ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS, NOOIT VOOR VERZEKERAARS

  V  VOLLEDIG GRATIS DIENSTVERLENING 

  V  BETROUWBAAR, BEGRIPVOL & PERSOONLIJK

  V  ERVARING, KENNIS & KUNDE

  V  WIJ GAAN VOOR DE HOOGSTE SCHADEVERGOEDING

  V  SNELLE AFHANDELING EN VOORSCHOTTEN

  V  TRANSPARANTIE, INZAGE DOSSIER, SNEL CONTACT

  V  PITBULL MENTALITEIT, WE LATEN NIET MEER LOS

  V  UW KRACHTIGE PARTIJ TEGEN MACHTIGE TEGENPARTY

 

1) lees hier meer over het schaderegelingsproces

2) lees hier hoe wij gratis kunnen werken

3)  lees hier meer over de wettelijke richtlijnen, normen en procedures waaraan wij ons dienen te houden.

ALLES WAT U ZOEKT OVER LETSELSCHADE!

LEES VERDER EN VIND EEN SCHAT AAN INFORMATIE:


wat nu te doen? kan ik schade claimen? stappenplan - adressen organisaties - juridische zaken - jurisprudentie - soorten schade - berekeningen schade - hoogte schade vergoedingen - rekenrapporten - hoogte smartengeld - waar op letten? second opinion - eisen belangenbehartiger - ONDERNEMER - FLEXWERKER - ZZP-ER - VOORSCHOTTEN- technische informatie - medische informatie -   BESTAANDE UITKERING - ervaringen - medische fouten - beroepsziekte verkeersongevallen - praktijkverhalen - goma, blg, rechtszaak etc.

gratis juridische bijstand

bent u een slachtoffer met letsel door de schuld van een ander?  zoekt u een zeer ervaren, onafhankelijke,  betrouwbare en begripvolle letselschadespecialist of letselschade-advocaat, die u juridisch kan bijstaan en uw schade succesvol kan claimen? kiezen voor het onafhankelijke nederlands letselschade bureau® betekent een garantie voor succes.

bel ons nu voor gratis advies: TEL. 0800 - 2200200

SECOND OPINION?

zou u graag een vrijblijvende second opinion willen over uw lopende letselschadezaak?  

klik hier voor contact

Nieuwsbrief?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van letselschade? Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief

 

NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU: 0800 - 2200200  OF MAIL INFO@ANLB.NL

   

SLACHTOFFER?

VERKEERSONGEVAL?                  

ARBEIDSONGEVAL?

MEDISCHE MISSER?

BEROEPSZIEKTE?

SECOND OPINION?

MEDISCHE ZAKEN

LETSELSCHADEINFORMATIE

LETSELSCHADE IN NIEUWSNederlandsLetselschadeBurea