HET ONAFHANKELIJKE INSTITUUT VAN NL!          GRATIS PERSOONLIJKE BIJSTAND                          BIJ U IN DE BUURT

SMARTENGELD - HOOGTE SCHADEVERGOEDING IN DE PRAKTIJK:


Indien iemand letsel heeft opgelopen (lichamelijk en/of geestelijk) door de schuld van een ander, heeft men in principe recht op smartengeld. Al gauw denkt men dan aan de astronomisch hoge bedragen waarover in de media wordt bericht en die dan meestal in de verenigde staten door de rechter zijn toegewezen. Hierbij wordt echter uit het oog verloren dat het in die zaken vaak een vergoeding van alle schade betreft, dus ook die van bijv. het verlies van inkomen in de toekomst. in nederland wordt smartengeld betaald naast de overige schade. de bedragen zijn dus niet te vergelijken met die in bijv. de verenigde staten.

De vergoeding van materiële schade wordt berekend op twee manieren: bij al gemaakte kosten gebeurt dit aan de hand van nota’s. bij te verwachten schade in de toekomst wordt een schatting gemaakt met een afweging van risico’s. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de geschatte overlijdensleeftijd. factoren die een rol spelen bij de hoogte van het smartengeld:

• Aard en ernst van het letsel (de belangrijkste factor); 

• Mate van geleden pijn; 
• Duur van het herstel; 
• Mate waarin het slachtoffer zich van zijn toestand bewust is; 
• Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding; 
• Leeftijd en geslacht. en heel soms: 
• Aard van de aansprakelijkheid (bijv. de mate van schuld bij de veroorzaker); 
• Vertraging bij de afwikkeling van schade.

Hieronder kunt u voorbeelden zien van toegekende smartengeld schadevergoedingen in de praktijk. de vergoedingen zijn door allerlei advocatenkantoren of letselschadebureaus in nederland verkregen. 

Laat u alstublieft bijstaan door de experts van nederlands letselschade bureau om een voor u zo hoog mogelijke schadevergoeding voor uw letselschade toegekend te krijgen.

OP HOE VEEL SMARTENGELD  HEEFT U RECHT?>> KLIK HIER


 

SMARTENGELD IN PRAKTIJK: 

UITSPRAKEN DOOR RECHTER

man | heup- en bekkenletsel, beschadiging inwendige organen | € 2 500

In café kreeg hij ruzie met andere man. Begonnen met elkaar te vechten, welk gevecht zich naar buiten verplaatste. Plotseling werd hij door man die niet zelf bij het gevecht betrokken was, van dichtbij beschoten. Hij liep daarbij de volgende letsels op: klaplong links, bloed in de borstholte, scheuren in het middenrif en de maag en een bloeding van de lever door scheurletsel. Hij heeft in levensgevaar verkeerd. Hoewel hij mogelijk bepaalde mate van eigen schuld aan ontstaan van de vechtpartij heeft, acht Rb. reactie van de schutter zo extreem dat dit niet aan toewijzing van de schadevergoeding in de weg staat.

vrouw | heup- en bekkenletsel, beschadiging inwendige organen |  € 50 000

Vanaf 1968 gedurende vele jaren blootgestaan aan asbest(stof) afkomstig van asbestcementafval dat was gebruikt ter verharding van het erf achter de woning van haar en haar echtgenoot. Asbestafval bevatte 10-15% chrysotiel (wit asbest) en 5-10% crocidoliet (blauw asbest). 11 februari 2008 is bij haar diagnose maligne mesothelioon gesteld; niet veel later is zij daaraan overleden. Procedure is voortgezet door haar echtgenoot. Op grond van de TNS-regeling heeft de vrouw in 2008 een uitkering groot € 17.050,- ontvangen. Hof acht leverancier asbestcementafval aansprakelijk voor de schade door, ondanks bekendheid met gezondheidsrisico’s bij inademen van asbestcementstof, in periode 1971-1999 geen brede waarschuwing uit te laten gaan voor gevaren van asbestverharding op erven en wegen en geen aanwijzing te geven voor noodzaak om asbeststof te vermijden bijv. door asbestverharding nat te houden en deugdelijk af te dekken of door asbestverharding te (laten) verwijderen.

Smartengeld na medische fout:

man | been- en voetletsel |  € 5 000
In verband met pijnklachten aan de rechterknie heeft man kijkoperatie ondergaan. Op advies van behandelend arts heeft hij vervolgens een operatie laten uitvoeren waarbij de lichte x-stand van het rechterbeen zou worden gecorrigeerd. Na verwijdering van externe fixateur werd hij genezen verklaard en ontslagen uit de behandeling. Enige tijd later werd bij onderzoek geconcludeerd dat zijn rechterbeen vérgaand overgecorrigeerd was van aanvankelijke lichte X-stand naar grote O-stand. Een nieuwe operatie werd geadviseerd. Smartengeld omdat als gevolg van de tekortkoming in nakoming van geneeskundige behandelingsovereenkomst sprake is geweest van gederfde levensvreugde bij man.  

vrouw | oogletsel | parttime alphahulp |  € 55 000

In verband met allergische klachten werden door de behandelend arts oogdruppels voorgeschreven die corticosteroïden bevatten. Door de, overigens bekende, bijwerking van dit medicijn kan glaucoom en verhoogde oogdruk ontstaan. Na anderhalf jaar voornamelijk telefonisch onderhoud te hebben gehad met deze arts, waarbij zij haar klachten uitte, heeft ze zich tot een andere oogarts gewend, die een voortgeschreden glaucoom aan beide ogen vaststelde en een sterk verhoogde oogdruk. Verder stelde hij een onomkeerbare ooguitval vast. De functionele invaliditeit van beide ogen is 50 tot 61%. Zij kan haar werk niet meer uitoefenen en wordt tevens belemmerd bij diverse visuele bezigheden, zoals huishouden, autorijden, lezen, films kijken. Door dit alles heeft zij tevens psychische problemen gekregen, waarvoor zij wordt behandeld. Ook het feit dat dit alles bij een adequate behandeling niet nodig was geweest, draagt bij aan haar psychisch lijden. 

Smartengeld na mishandeling: 

man | arm- en handletsel | brigadier wijkpolitie |  € 7 500

Tijdens worsteling met agressieve arrestant is de pees van zijn rechterduim afgescheurd. Hij heeft twee operatieve ingrepen moeten ondergaan, gevolgd door een periode van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, pijnklachten, fysiotherapeutische behandelingen en langdurig niet meer kunnen gebruiken van de rechterhand. Hij ondervindt nog steeds beperkingen in het dagelijks leven. Er is sprake van een geringfunctie verlies en een ontsierend litteken aan zijn duim. Blijvende functionele invaliditeit van de gehele mens bedraagt 5%. 

meisje | letsel ten gevolge van verkrachting, incest | € 10 000

Gedurende 9 maanden seksueel misbruikt door haar vader, waarbij meerdere malen seksueel binnendringen heeft plaatsgevonden. Zij was ten tijde van het misbruik 13 jaar. Bij vaststelling smartengeld overweegt Rb. dat het feit van algemene bekendheid is dat seksueel misbruik van kind op zowel korte als lange termijn psychische schade tot gevolg heeft. Verder houdt Rb. rekening met jeugdige leeftijd van meisje ten tijde van misbruik, de periode waarin misbruik heeft plaatsgevonden (ruim 9 maanden) en voorts met feit dat zij thuis is misbruikt door haar eigen vader, hetgeen zeer ernstige schending oplevert van vertrouwensrelatie tussen ouder en kind. Vader heeft op grove wijze inbreuk gemaakt op lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn dochter. In strafzaak toegekende immateriële schadevergoeding ad € 2.500,- komt in mindering op thans vastgestelde bedrag, zodat € 7.500 wordt toegewezen.

Smartengeld bij niet-letsel: 

man | inbreuk op privacy, aantasting in de persoon | € 2 500

Man was mede-oprichter van roeivereniging en is paar jaar bestuurslid geweest. Na aantal jaar is hij geschorst als lid omdat hij vereniging schade zou hebben toegebracht. Jaren nadien is hoop wrijving ontstaan tussen hem en vereniging, waarbij vereniging weigerde hem hernieuwd lidmaatschap te verlenen. Tijdens algemene ledenvergadering is rectificatie voorgelezen inhoudende dat verwijten dat hij vereniging schade zou hebben toegebracht, onterecht waren. Verder zijn tijdens power point presentatie allerlei beweringen en insinuaties gedaan, waardoor de man in zijn eer en goede naam is aangetast.  

vrouw | overige gevallen | € 5 000

Getrouwde vrouw met diverse lichamelijke beperkingen als gevolg van gewrichtsontstekingen en met drie inwonende minderjarige kinderen heeft om uitbreiding van de indicaties gevraagd voor de functies huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging. Daarnaast heeft zij verzocht om een indicatie in verband met de aanwezigheid van drie jonge kinderen. Behandeling van de verzoeken om herindicaties en bezwaarschriften duurt ruim 6 jaar. Raad oordeelt dat in de bijzondere omstandigheden van het geval, waarin het gaat om een beduidend aantal indicatiebesluiten als bedoeld in de AWBZ, voor elkaar geheel of gedeeltelijke overlappende korte indicatietijdvakken, rekening houdende met het voor de vrouw onnodig belastende, complexe besluitvormingstraject, schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn moet worden toegekend. 

Smartengeld na voeging

man | hoofdletsel, psychische schade, stalking | € 50 000

Tijdens openlijke geweldpleging, gepleegd door 4 daders, met schroevendraaier in hoofd gestoken. Door de daders ook veelvuldig tegen hoofd geslagen en geschopt toen hij al op de grond lag. Door de steekpartij met schroevendraaier is een defect in de schedel ontstaan en een grote bloeding in de hersenen (potentieel dodelijk letsel), met als gevolg ernstig hersenletsel. Rechterkant van lichaam is verlamd, hij is zijn spraakvermogen kwijt en er is sprake van gedeeltelijke gezichtsvelduitval. Letsel is naar verwachting blijvend en man zal rest van zijn leven afhankelijk zijn van zorg en sturing door anderen. Aanslag is niet alleen een ernstige inbreuk op lichamelijke integriteit, maar man zal nog lange tijd psychische en emotionele gevolgen ervan ondervinden. Smartengeld vastgesteld mede gezien het feit dat er nog geen medische eindtoestand is. 

vrouw | ontsiering van gelaat en lichaam | hoofdconductrice | € 1 500

Ernstig mishandeld en bedreigd door een reiziger zonder treinkaartje. Zij werd uit de stilstaande trein geduwd en op diverse plaatsen van haar lichaam geschopt. Gevolg: kneuzingen aan de ribbenkast, de linkerschouder en linkerelleboog. Verder verwondingen aan de linkerpols en linkerhand. Bloeduitstortingen op haar hele lichaam. 7 maanden arbeidsongeschikt. 

GRATIS persoonlijk advies

WIJ ZULLEN Z.S.M. CONTACT MET U OPNEMEN

GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND

Bent u een slachtoffer met letsel door de schuld van een ander?  Zoekt u een zeer ervaren, onafhankelijke,  betrouwbare en begripvolle letselschadespecialist of letselschade-advocaat, die u juridisch kan bijstaan en uw schade succesvol kan claimen? kiezen voor het onafhankelijke Nederlands Letselschade Bureau® betekent een garantie voor succes.

BEL ONS NU VOOR GRATIS ADVIES: 

T. 0800 - 2200200

ALLES WAT U ZOEKT OVER LETSELSCHADE!

LEES VERDER EN VIND EEN SCHAT AAN INFORMATIE:

wat nu te doen? kan ik schade claimen? stappenplan - adressen organisaties - juridische zaken - jurisprudentie - soorten schade - berekeningen schade hoogte schade vergoedingen - rekenrapporten - hoogte smartengeld - waar op letten? second opinion - eisen belangenbehartiger - technische informatie - medische informatie - ervaringen - medische fouten - beroepsziekte verkeersongevallen - praktijkverhalen na ongeval - goma - blg - rechtszaak etc.

PERSOONLIJKE INTERESSE

wij zijn niet alleen experts in het verhalen van uw schade en het verlenen van juridische bijstand. onze medewerkers hebben interesse in u, wat u heeft meegemaakt en hebben oog en begrip voor de impact van de betreffende gebeurtenis en uw letsel op uw leven.


deel uw verhaal en ervaring met ons en andere slachtoffers:

WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN UW ERVARINGEN EN MENINGEN OP O.A. DE VOLGENDE TERREINEN:- uw ongeval, letsel en gevolgen

- letselschade afhandeling en begeleiding 

- slachtoffer hulp

- verzekeraars en tegenpartij

- praktijkverhalen

- medische specialisten

- medische fouten, beroepsziekten

- juridische procedure

- hoogte schadevergoeding en voorschotten

 

klik hier om uw ervaring, verhaal of mening te delen

(u kunt zelf aangeven hoe en met wie u het wel of niet wilt delen)

because we care

CONTACT

BEL VOOR GRATIS ADVIES

T. 0800-2200200

>>VESTIGINGEN

WIE IS HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU


Het Nederlands letselschade bureau is het onafhankelijke bureau voor letselschade-slachtoffers in nederland. Wij zijn regionaal aanwezig (zie hier onze kantoorlocaties) om door heel nederland de belangen te behartigen van  letselschade-slachtoffers door een verkeersongevalarbeidsongeval, een medische misserberoepsziekte of andere ongeval. Onze letselschadespecialisten bezoeken u graag thuis voor gratis advies. wilt u gratis onafhankelijk advies? Klik op de contactbutton.

HOE WERKEN WIJ?

Het nederlands letselschade bureau werkt volgens strikte richtlijnen en houdt zich aan alle wettelijke normen en eisen. Bovendien brengen wij u geen enkele kosten in rekening voor onze schaderegeling en juridische bijstand.

Kiezen voor het onafhankelijke nederlands letselschade bureau® betekent een garantie voor de volgende zaken: 

  V  VOLLEDIG ONAFHANKELIJKE EXPERTISE

  v  WIJ WERKEN ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS, NOOIT VOOR VERZEKERAARS

  v  volledig gratis dienstverlening 

  v  betrouwbaar, begripvol & persoonlijk

  v  ervaring, kennis & kunde

  v  wij gaan voor de hoogste schadevergoeding

  v  snelle afhandeling en voorschotten

  v  transparantie, inzage dossier, snel contact

  v  pitbull mentaliteit, we laten niet meer los

  v  uw krachtige partij tegen machtige tegenparty

 

1) Lees hier meer over het schaderegelingsproces

2)Lees hier hoe wij gratis kunnen werken

3) Lees hier meer over de wettelijke richtlijnen, normen en procedures waaraan wij ons dienen te houden.

Nieuwsbrief?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van letselschade? Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief

SECOND OPINION?

Zou u graag een vrijblijvende second opinion willen over uw lopende letselschadezaak?  

klik hier voor contact

nederlands letselschadebureau:  0800 - 2200200   info@anlb.nl