REGEL UW SCHADE VANDAAG NOG!

GRATIS VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK BIJ U THUIS?   

OF HEEFT U EEN VRAAG? 

VUL HET CONTACTFORMULIER IN OP DEZE PAGINA 

OF BEL GRATIS : 0800 - 22 00 200  

SLACHTOFFER LETSELSCHADE DOOR BEDRIJFSONGEVAL?

NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU IS HET ONAFHANKELIJKE INSTITUUT DAT DOOR HEEL NEDERLAND GRATIS DE BELANGEN VAN SLACHTOFFERS VAN BEDRIJFSONGEVALLEN OOK WEL ARBEIDSONGEVALLEN GENOEMD BEHARTIGT.

EEN MAXIMALE SCHADEVERGOEDING KRIJGEN MET EEN VLOTTE AFHANDELING IS GEEN GEMAKKELIJKE OPGAVE. DE VEELAL GROTE EN MACHTIGE VERZEKERAAR VAN DE TEGENPARTIJ IS GEBAAT BIJ EEN ZO LAAG MOGELIJKE UITKERING. OOK IS HET ZEER VERVELEND DAT JE WERKGEVER, "DE BAAS", OF EEN OF MEERDERE COLLEGA'S AANSPRAKELIJK GESTELD MOETEN WORDEN EN IN EEN LETSELSCHADE PROCEDURE BETROKKEN MOETEN WORDEN. REGELMATIG SPELEN ANGST OM DE BAAN TE VERLIEZEN OF DAT HET ARBEIDSCONTRACT NIET VERLENGD ZAL WORDEN BIJ EEN SCHADECLAIM EEN ROL. 

EEN ARBEIDSCONFLICT KAN AAN HET LETSEL TEN GRONDSLAG LIGGEN OF VERWEVEN ZIJN MET DE DE OORZAAK VAN HET LETSEL.  

HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU IS DE UITGELEZEN PARTIJ OM ARBEIDSONGEVALLEN MET LETSEL TE BEHANDELEN, TE CLAIMEN EN TE BEGELEIDEN. WIJ VOEREN DEZE JURIDISCHE BIJSTAND GRATIS UIT

DE VERZEKERAAR VAN DE TEGENPARTIJ IS WETTELIJK NAMELIJK VERPLICHT OM ALLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT

UIT UW ONGEVAL TE VERGOEDEN, WAARONDER (TOEKOMSTIGE) INKOMENSSCHADE, ZIEKTEKOSTEN,
PENSIOENSCHADE, HUISHOUDELIJK HULP, AANPASSING AAN UW WOONOMGEVING EN AUTO, REIS- EN COMMUNICATIEKOSTEN, KOSTEN DESKUNDIGEN EN SMARTENGELD WEGENS EMOTIONELE EN IMMATERIELE SCHADE.

WIJ BEGELEIDEN U VOLLEDIG EN ONZE UITERST DESKUNDIGE LETSELSCHADESPECIALISTEN ZIJN ALLEEN TEVREDEN MET EEN MAXIMALE SCHADEVERGOEDING EN SNELLE VOORSCHOTTEN.

IS EEN WERKGEVER ALTIJD AANSPRAKELIJK VOOR ARBEIDSONGEVAL?


VASTSTELLEN BEDRIJFSONGEVAL - WANNEER BEDRIJFSONGEVAL?

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk met letsel dat plaatsvindt tijdens werktijd. Dat kan zijn op uw bedrijf of kantoor, maar ook ergens anders, als u voor uw werkgever op pad bent.

jaarlijks lopen circa 230.000 personen letsel met verzuim op door een arbeidsongeval.

Het begrip 'werk' moet u ruim zien. Ook ongelukken tijdens uw pauze tellen als een arbeidsongeval, net als ongelukken als u op reis bent in opdracht van uw werkgever en sommige personeelsuitjes. Alleen ongelukken tijdens het woon-werkverkeer tellen in de regel niet als 'tijdens werktijd', dus ook niet als arbeidsongeval.

Voorbeelden van een ongeluk onder werktijd zijn:

 • een machine functioneert niet goed, waardoor een ongeluk plaatsvindt;
 • een collega duwt u met ongeval als gevolg, een ongeval vindt plaats door onvoorzichtigheid;
 • u bent overspannen geraakt tengevolge van hoge werkdruk, reeds bekend bij de werkgever.

WAT IS DE OORZAAK VAN HET BEDRIJFSONGEVAL?

Is het arbeidsongeval veroorzaakt door een onveilige werkomgeving of een gebrek aan goede instructies en eventueel toezicht? Uw werkgever is dan aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Hij is in dat geval tekort geschoten in zijn wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen.

Een werknemer is aansprakelijk voor de schade bij een arbeidsongeval bij ‘eigen schuld’. Eigen schuld is wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU kan eventueel helpen bij de beoordeling van aansprakelijkheid. 

LEES ONDER HET FORMULIER DOOR VOOR MEER INFORMATIE

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WIJ ZULLEN Z.S.M. CONTACT MET U OPNEMEN

HEEFT WERKGEVER ARBEIDSINSPECTIE INGESCHAKELD?

De werkgever is bij ernstige arbeidsongevallen verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Een ongeval is ernstig als:

 • Een werknemer naar het ziekenhuis moet en daar moet blijven;
 • Door het ongeluk blijvend invalide wordt;
 • Overlijdt.
Is ten onrechte het arbeidsongeval niet aangemeld bij de Arbeidsinspectie? Dan mag u dit als werknemer zelf doen. De Arbeidsinspectie stelt na de aanmelding een onderzoek in en er wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit is een belangrijk bewijsstuk voor de verdere afhandeling. De werkgever kan op grond van het onderzoek ook een boete krijgen. 


MAAK OVERZICHT GELEDEN EN  NOG TE LEIDEN SCHADE

Denk bij het opmaken van een schadeoverzicht aan:

 • Verlies van loon of andere inkomsten;
 • Medische kosten, als deze niet (meer) door uw zorgverzekeraar worden vergoed;
 • Kosten in verband met reïntegratie en/of het verkrijgen van ander werk;
 • Kosten in verband met herstel en revalidatie;
 • Reis- en vervoerskosten;
 • Kosten voor aanpassing van uw woning;
 • Kosten voor eventuele hulpmiddelen;
 • Smartengeld;
 • Kosten voor rechtsbijstand;
 • Nazorg.


WERKGEVER VERANTWOORDELIJK? - WERKGEVER  AANSPRAKELIJK STELLEN


Is de werkgever verantwoordelijk voor het vergoeden van uw schade naar aanleiding van het arbeidsongeval? Dan kunt u hem aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.


Het verstandig om een gespecialiseede advocaat of letselschadebureau in te schakelen. Het bepalen van de schadeomvang kan namelijk moeilijk zijn, vooral bij gecompliceerd letsel. De tegenpartij is meestal een grote verzekeraar met eigen juridische en medische experts. De kans bestaat dat u te weinig vergoeding krijgt, wanneer u zelf de procedure voert. Het gespecialiseerde NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU heeft wél de deskundigheid en ervaring in huis om de verzekeraar partij te geven. 


SLACHTOFFERHULP: 

IK HEB TE MAKEN GEHAD MET EEN BEDRIJFSONGEVAL


Als slachtoffer van een arbeidsongeval kan er veel op je af komen Of je nu slachtoffer, getuige, inzittende of nabestaande bent, een bedrijfsongeval kan heel ingrijpend zijn. De belemmeringen en/of angsten die na het ongeval kunnen ontstaan, verschillen per slachtoffer. Ook financieel kan er heel wat op je afkomen. Bijvoorbeeld als je de lichamelijke of emotionele letselschade wilt verhalen. Je kunt hiervoor vakkundige hulp inschakelen. Laat je goed voorlichten. Wat je als slachtoffer of als nabestaande kunt doen op praktisch, emotioneel, juridisch en financieel gebied staat hieronder. Neem contact op met net NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU voor meer informatie of kosteloze juridische bijstand. 


PRAKTISCHE HULP NA EEN VERKEERSONGEVAL

Huisarts raadplegen

Hoe heftig een bedrijfsongeval ook kan zijn, probeer snel een aantal praktische zaken te regelen. Zo is het verstandig om, als je gewond bent geraakt, naar de huisarts toe te gaan voor lichamelijk onderzoek. Ook als je klachten weinig lijken voor te stellen. Wacht hier niet te lang mee. Het bezoek aan de huisarts is belangrijk voor het verdere verloop van je herstel en voor de latere financiële en juridische afhandeling van het ongeluk.

Regelen van hulp

Soms heb je na een ongeval letsel opgelopen waardoor je afhankelijk bent geworden van hulp in de huishouding of bij je persoonlijke verzorging. Misschien kunnen vrienden, kennissen en familie een handje helpen. Als je daar niet op kunt terugvallen, kun je bij een vrijwilligersorganisatie gratis mantelzorg aanvragen. Via het zorgloket van je gemeente kun je (betaalde) hulp van een thuiszorgorganisatie aanvragen. Ook kunnen zij je meer vertellen over de soorten hulp waarop je mogelijk aanspraak kunt maken. Meer informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Algemene wet bijzondere ziektekosten’ en ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’.


Werk en inkomen

Een bedrijfsongeval kan in ernstige gevallen leiden tot arbeidsongeschiktheid en gevolgen hebben voor je inkomsten. Sommige werkgevers hebben goede voorzieningen en mogelijkheden om je te ondersteunen. Informeer hiernaar bij de bedrijfsarts, de arbodienst of bij personeelszaken. Zelfstandige ondernemers kunnen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering inschakelen, als ze die hebben. 


Administratie bijhouden

Je doet er goed aan om een overzicht bij te houden van alle kosten die je als gevolg van het ongeluk moet maken. Bewaar dus zo veel mogelijk rekeningen en bonnen. Ze kunnen als bewijs dienen voor de geleden schade. Verder kan het zinvol zijn om een medisch dagboek bij te houden. Hierin schrijf je hoe het met je gezondheid gaat en wanneer je een arts of specialist hebt bezocht. Dit dagboek kan later handig zijn bij het beantwoorden van vragen over jouw gezondheid en herstelproces.FINANCIELE HULP NA ARBEIDSONGEVAL

Schadevergoeding

Deze pagina geeft informatie over het afhandelen van schade. 
Als je nabestaande bent van iemand die is omgekomen door een ongeluk, kun je voor informatie over het afhandelen van schade terecht op onze pagina 'hulp voor nabestaanden'.
Na een bedrijfsongeval komt er op financieel gebied vaak veel op je af. In bepaalde gevallen is het verhalen van schade best eenvoudig, in andere gevallen is het ingewikkeld en duurt het lang. Gelukkig zijn er de professionals van NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU die je (gratis) kunnen en willen helpen.  


Administratie bijhouden

Je doet er goed aan om een overzicht bij te houden van alle kosten die je als gevolg van het ongeluk moet maken. Bewaar dus zo veel mogelijk rekeningen en bonnen. Ze kunnen als bewijs dienen voor de geleden schade. Verder kan het zinvol zijn om een medisch dagboek bij te houden. Hierin schrijf je hoe het met je gezondheid gaat en wanneer je een arts of specialist hebt bezocht. Dit dagboek kan later handig zijn bij het beantwoorden van vragen over jouw gezondheid en herstelproces.


Breng je verzekering op de hoogte

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, is het verstandig het arbeidsongeluk daar te melden.
Er zijn nog meer verzekeringen waar je mogelijk een beroep op kunt doen, zoals een ongevallenverzekering. Het is handig om in kaart te brengen op welke verzekeringen je aanspraak kan maken en om je daar op korte termijn te melden. 

NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU kan je gratis helpen. Wij zijn in tegenstelling tot de juristen van uw rechtsbijstands-verzekering wel gespecialiseerd in letselschades en daardoor veel succesvoller.


Verschillende soorten schade

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval heb je te maken met letselschade.  Onder letselschade vallen veel kosten, zoals de aanschaf van medicijnen, het vervoer van en naar het ziekenhuis, de huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning en het verlies van arbeidsvermogen - mocht je door het ongeval geen of minder inkomsten verdienen. Onder letselschade valt ook smartengeld. Smartengeld is bedoeld om je enige genoegdoening te geven voor de pijn, het verdriet en het ongemak dat het ongeval veroorzaakt. Het geeft je als slachtoffer de mogelijkheid om het leven na het ongeval te veraangenamen.
Het is raadzaam en meestal nodig om professionele hulp in te schakelen voor het afhandelen van de schade.

Letselschade

Meestal is het nodig om vakkundige hulp in te schakelen voor het afhandelen van letselschade. Daarvoor kun je altijd gratis contact opnemen met het NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU. NEEM NU CONTACT MET ONS OP


Vakkundige hulp bij het afhandelen van letselschade

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van vakkundige hulp bij het afhandelen van letselschade. Als je lid bent van een vakbond of als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je je daar melden. 
Je kunt ook altijd zelf hulp inschakelen. Het moeilijke daarbij is dat iedereen kan doen alsof die jou kan helpen tijdens het hele traject, terwijl je natuurlijk een vakbekwaam en betrouwbaar persoon wilt. Zoek deze persoon zorgvuldig uit.  
Voordat je definitief beslist welke juridische hulp je inschakelt, is het goed om eerst een (voor jou kosteloos) oriëntatiegesprek te hebben met enkele partijen. Maak in ieder geval een gratis afspraak met de letselschadespecialisten van het NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU die bij je thuis alle benodigde informatie zullen bespreken.
NEEM NU HIER CONTACT MET ONS OP

Civiele procedure

Ben je het oneens met de tegenpartij, dan kun je de situatie ook voorleggen aan de rechter in een zogenaamde civiele procedure. Een civiele procedure is niet eenvoudig en kan lang duren. Het is daarom verstandig juridisch advies in te winnen voordat je aan deze procedure begint. Dit kan uiteraard kosteloos via het NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU


Kosten juridische hulp

Een advocaat mag volgens Nederlandse wetgeving niet op No Cure No Pay werken en kost derhalve geld, maar ook als je weinig geld hebt, kun je je door een advocaat laten bijstaan. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, kun je via de Raad voor de Rechtsbijstand een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen. Meer informatie hierover staat op de site van de Raad voor de Rechtsbijstand.  

Overleg vooraf met je letselschade-expert of advocaat wat je aan juridische kosten kunt verwachten.


Het NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU werkt volledig kosteloos voor je omdat wij standaard de door ons gemaakte kosten bij de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij declareren. 

In geval van pure onduidelijkheid wie er aansprakelijk is, kunnen wij werken op No Cure No Pay basis. Neem alsjeblieft vrijblijvend contact met ons op om zekerheid te krijgen op welke basis wij in jouw geval kunnen werken.
EMOTIONELE HULP BIJ BEDRIJFSONGEVAL

Praat erover

De gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen emotioneel ingrijpend zijn. Misschien kun je met iemand in je directe omgeving goed praten over wat er gebeurd is en wat het met je doet. Ook via telefonische hulplijnen of chatprogramma’s op internet kun je een luisterend oor en advies vinden.

Professionele hulp

Je kunt je na een ingrijpende gebeurtenis angstig voelen, moeite hebben met slapen of veel aan de medische ingreep terugdenken. Dat zijn geen vreemde reacties. Als lichamelijke of psychische klachten langer aanhouden, is het goed om naar een huisarts te gaan. Hij kan je naar gespecialiseerde hulp doorverwijzen. Mogelijk vergoedt de zorgverzekering (een deel van) de kosten. Neem hierover vooraf contact op met je verzekeraar.

Lotgenoten

Nederland heeft veel patiëntenorganisaties waar je terecht kunt voor informatie en lotgenotencontact. Zie onze pagina hulporganisaties voor meer informatie.


BEL GRATIS NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU:   0800 - 2200200  /    INFO@ANLB.NL